فارسی   /   English
+۹۸(۲۱)۷۷۵۳ ۳۹۷۹

تیپ معرفی‌نامه شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایریانا

لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و در صفحه بعد، نسخه چاپی را در سربرگ شرکت خود چاپ و پس از مهر و امضاء در این صفحه بارگذاری نمایید.